logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Anvendelse og funktion

Schlüter-BEKOTEC er den sikre belægningsteknologi, og er et system til revnefrie, funktionelle og pålidelige svømmende gulve og varmeisoleringslag med belægninger af keramik, natursten og andre belægningsmaterialer.

Systemet er baseret på folieknoppladen Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F PS, som klæbes direkte på et underlag med tilstrækkelig bæreevne, eller oven på gængs varme og/ eller trinlydsisolering. Med den særlige klæber på undersiden af knoppladen opnås fremragende hæftning på underlaget.

Knopperne på pladen Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F PS er placeret således, at afretningslaget får en minimumstykkelse på 31 mm mellem og 8 mm over knopperne. Knopperne er anbragt i en sådan afstand, at de systemtilpassede varmerør med en diameter på 14 og 16 mm* kan klemmes ind i et mønster på 75 mm til udarbejdelse af et varmeisoleringslag.

Gulvvarmen er nem at regulere, og kan bruges optimalt med lave fremløbstemperaturer, da det kun er en relativt lille pudsmasse (med et 8 mm dæklag ca. 57 kg/m2  28,5 l /m2), der skal opvarmes eller afkøles.

Det svind, der forekommer, når afretningslaget hærder, reduceres modulært i knopmønsteret. Spændinger som følge af den deformation, som svindet forårsager, kan således ikke virke på hele fladen. Det er derfor ikke nødvendigt med skin- og bevægelsesfuger. Når cementgulvet kan betrædes, limes isoleringsmåtten Schlüter-DITRA (alternativt Schlüter-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter-DITRA- HEAT) på (calciumsulfat-afretningslag ≤ 2 CM-%). Der lægges keramikfliser eller naturstenplader direkte på, efter fliselimsmetoden. Bevægelsesfuger i belægningslaget fremstilles med Schlüter-DILEX i de i øvrigt påkrævede afstande. Revnefaste belægningsmaterialer, såsom parket eller gulvtæppe, lægges direkte på afretningslaget, når den belægningsspecifikke restfugtighed er nået.


Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Bearbejdning

  1. Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F PS lægges på et jævnt underlag med tilstrækkelig bæreevne. Underlaget kontrolleres for renhed og kompatibilitet. Fjern de bestanddele af overfladen, som hæmmer vedhæftning. Underlaget skal være støvfrit, og bør derfor støvsuges grundigt før udlægningen. Info: Grunding af underlaget er ikke obligatorisk, men der kan efter behov udføres forbehandling med en kommercielt tilgængelig dispersion uden grove bestanddele som kvartssand og lign. Større ujævnheder skal udjævnes på forhånd ved hjælp af afretningslag eller egnet nivelleringsmasse. Om nødvendigt skal der lægges yderligere egnede isoleringer på underlaget, under overholdelse af lyddæmpnings- og/eller varmeisoleringskravene*. Hvis der er lagt kabler eller rør på det bærende underlag, skal trinlydsisoleringen i henhold til DIN 18560-2 placeres oven på nivelleringslaget, gennemgående over hele arealet. I forbindelse med valget af egnet isolering skal der tages hensyn til den maksimale kompressibilitet CP3 (≤ 3 mm).
  2. Belægningskanterne på lodrette vægge eller monterede dele afsluttes med det 8 mm tykke kantbånd Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF. Den selvklæbende foliefod, som er integreret i kantbåndet, er på overog undersiden forsynet med tape til fastgørelse. Ved hjælp af tapen på underlaget eller det øverste isoleringslag og klæbefodens forspænding trykkes kantbåndet ind mod væggen. Når BEKOTEC-knoppladen anbringes oven på klæbefoden, opstår der en forbindelse, som fastgør pladen på underlaget og forhindrer, at der slipper gulvmasse ud under forarbejdningen.
  3. Knoppladerne BEKOTEC-EN 23 F PS skal tilskæres helt nøjagtigt ved kanterne. BEKOTEC-pladerne sættes sammen ved, at de trykkes ind i hinanden, mens de overlapper hinanden med en knoprække. Ved placering skal beskyttelsesfolien trækkes af BEKOTEC-EN 23 F PS, og pladen anbringes på underlaget. Den kan løftes op og positioneres påny, såfremt der ikke er udøvet tryk på den. Men så snart der udøves tryk, klæber knoppladen fast på underlaget ved hjælp af klæberen på undersiden. Med henblik på forenkling af rørføringen kan der i døråbnings- og fordelerområdet anvendes en glat udligningsplade Schlüter-BEKOTEC-ENFG PS. Den fastgøres direkte med hæfteklæberen på bagsiden. Den selvklæbende rørklemliste Schlüter-BEKOTEC-ZRKL giver mulighed for nøjagtig rørføring i dette område.
  4. Med henblik på fremstilling af Schlüter-BEKOTEC-THERM-gulvvarmen kan de systemtilhørende varmerør med en diameter på 14 eller 16 mm klemmes ind mellem de underskårne knopper. Rørafstandene vælges i overensstemmelse med den påkrævede varmeeffekt ved hjælp af Schlüter-BEKOTEC-varmeeffektdiagrammerne.
  5. Efterhånden som afretningslaget anbringes, tilføjes der frisk cementpuds af styrkeklasse CT-C25-F4, maks. F5, eller calciumsulfat-afretningslag CA-C25-F4, maks. F5, med en minimumsoverdækning af afretningslaget på 8 mm (0-4 mm granulat anbefales) i pladen. Med henblik på højdeudligning kan lagtykkelsen øges til maks. 25 mm over knopperne. Ved udlægning af et flydende afretningslag er det vigtigt med omhyggelig udlægning af knoppladerne og lukning af snitkanter/endepunkter. Det skal forhindres, at noget trænger ind bag BEKOTEC-pladerne. Der skal her tages højde for, hvilke systemer, der er tilladt til denne anvendelse. Bemærk: Afvigende gulvmasseegenskaber skal i hvert enkelt tilfælde afklares på forhånd med vores salgsafdeling. Hvis overførelse af trinlyden mellem to rum skal forhindres, skal afretningslaget på dette sted adskilles ved hjælp af ekspansionsfugeprofilen Schlüter-DILEX-DFP.
  6. Umiddelbart efter opnåelsen af en startstyrke, som tillader, at cementgulvet kan betrædes, klæbes isoleringsmåtten DITRA (alternativt: DITRA-DRAIN 4 eller DITRA-HEAT) på under overholdelse af bearbejdningsanvisningerne i produktdatabladene. Calciumsulfat- afretningslag kan belægges med isoleringsmåtten, så snart der opnås en restfugtighed på ≤ 2 CM-%.
  7. På oversiden af isoleringsmåtten kan der umiddelbart derefter udlægges en keramik- eller naturstensbelægning efter tyndlagsmetoden. Belægningen skal opdeles i felter ved hjælp af bevægelsesfuger over isoleringsmåtten iht. gældende regler. Til fremstilling af bevægelsesfugerne anvendes dilatationsfugeprofilerne Schlüter-DILEXBWB, -BWS, -KS eller -AKWS (se produktinformation 4.6-4.8 og 4.18).
  8. Hjørnebevægelsesprofilen Schlüter-DILEX-EK eller -RF skal indbygges som en fleksibel kantfuge i området omkring gulv-/vægovergangen (se produktinformation 4.14). Den overskydende del af kantbåndet Schlüter-BEKOTEC-BRS skal skæres af inden.
  9. Ved anvendelse af Schlüter-BEKOTEC-THERM-keramikklimagulvet som gulvvarme kan den færdige belægningskonstruktion allerede opvarmes efter 7 dage. Begyndende ved 25 °C kan fremløbstemperaturen dagligt øges med maks. 5 °C op til den ønskede brugstemperatur.
  10. Belægningsmaterialer, der ikke risikerer at revne (f.eks. parket, gulvtæppe eller plastbelægninger), påføres uden isoleringsmåtte direkte på BEKOTEC-afretningslaget. Afretningslagets højde skal da tilpasses de pågældende materiale tykkelser. Bemærk: Ud over de respektive retningslinjer for forarbejdning skal afretningslagets tilladte restfugtigheder for det valgte belægningsmateriale overholdes. Se detaljerede bearbejdningsanvisninger i forbindelse med ikke-keramiske overfladebelægninger i den tekniske manual for Schlüter-BEKOTEC-THERM, eller kontakt vores salgsafdeling.

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Materiale

BEKOTEC-EN 23 F PS er fremstillet af trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie, som på undersiden er påført hæfteklæber. Den er velegnet i forbindelse med brug af konventionelle pudslag på cement- eller calciumsulfatbasis, samt ved selvnivellerende gulvmasse. Materialet skal opbevares frostfrit og UV-beskyttet.


Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Bemærk

Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F PS, -ENFG PS, -BRS og -BTS er rådresistente og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Før og under påføring af afretningslaget skal knoppladen eventuelt beskyttes mod beskadigelser som følge af mekaniske påvirkninger ved hjælp af egnede foranstaltninger, såsom udlægning af gangbrædder.


Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Produkter


Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Schlüter-BEKOTEC-EN-F-PS er en nopret plade til cementgulv af trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie til installation af Schlüter-varmerør (Ø 14/16 mm). Pladen er selvklæbende på bagsiden. Nå beskyttelsesfilmen er fjernet, kan pladen lægges på egnede underlag. De underskårne knopper holder røret fast i en defineret afstand (gitter 75 mm). BEKOTEC-pladerne sættes sammen ved, at de overlappes med en knoprække og sættes ind i hinanden. Keramik- og naturstensbelægninger i systemet forbliver revnefrie, hvis der som minimum anvendes et dæklag på 8 mm (maksimalt 25 mm), og der anvendes gængs cement CT-C25-F4 (ZE 20) eller CA-C25-F4 (AE 20) og BEKOTEC-THERM-HR varmerør. Yderligere oplysninger findes i vores tekniske manual. 

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

1 plade (1,08 m²) = mindste leveringsenhed

INFO:
Det er muligt at integrere en varme- og trinlydsdæmpning i systemet BEKOTEC-ENF-PS. Afhængigt af underlaget er det muligt at anvende Schlüter-varmerør Ø 14/16 mm (se produktdatablad 9.6).

Kantbånd:
Der skal anvendes kantbånd BRS 808 KSF til den noprede plade EN 23 F PS til cementgulv.


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR er et 5-lags varmerør af polymermateriale (PE-RT) af høj kvalitet med en ilt-diffusionsspærre i midten. Det yderst fleksible varmerør, som er i overensstemmelsemed DIN 16833, er optimeret til føring i BEKOTEC-systemplader. Ilt-tætheden er certificeret i overensstemmelse med DIN 4726, og der bliver løbende foretaget kvalitetskontroller. 

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS

Udligningspladen Schlüter-BEKOTEC-ENFG-PS anvendes før fordeler-units for at forenkle montering af varmerør i fordelerskabet. Pladen har en selvklæbende bagside og er forsynet med beskyttelsesfolie. 

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS

Nytteareal: 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²


Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS


image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.  


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Få mere viden om keramik-klimagulve.