logo

Schlüter®-DITRA

Anvendelse og funktion

Schlüter-DITRA er en polypropylen-bane med Easycut-skæregitter og underskårne, kvadratiske fordybninger i Easyfill-udførelse, som på bagsiden er forsynet med væv for vedhæftning i fliselim.

Schlüter-DITRA anvendes i forbindelse med flisebelægninger som tætning, damptrykudligningslag i tilfælde af fugt på bagsiden og afkoblingslag ved problematiske underlag.

Underlaget skal være jævnt og bærende. Til limning af DITRA påføres en fliseklæber, der er tilpasset underlaget, med en tandspartel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm). DITRA limes på hele overfladen med vævet på bagsiden, hvorved vævet er mekanisk forankret i limen. Herved skal klæbemidlets bearbejdningstid overholdes.

Flisebelægningen lægges professionelt i overensstemmelse med de gældende regler ved hjælp af fliselimsmetoden direkte på DITRA, hvor fliselimen forankrer sig selv i DITRA-måttens underskårne firkantede fordybninger.

Sammenfatning af funktionerne:

a) Afkobling

Schlüter-DITRA afkobler belægningen fra underlaget og neutraliserer dermed spændinger mellem underlag og flisebelægning, som opstår som følge af forskellige formændringer. Spændingsrevner fra underlaget undgås og overføres ikke til flisebelægningen.

b) Tætning

Schlüter-DITRA er en vandtæt polypropylenbane med relativt høj vanddamp-diffusionstæthed. Når DITRA anvendes korrekt ved samlinger samt ved vægtilslutninger og tilslutninger til indbyggede dele, kan DITRA anvendes til at skabe en korrekt tætning med flisebelægningen.

c) Damptrykudligning

Schlüter-DITRA gør det muligt at udligne damptrykket i tilfælde af fugtindtrængning bagfra på grund af de luftkanaler, der forbliver åbne på undersiden.

d) Lastfordeling (indledning af last)

Fliser, som anbringes med DITRA på gulvområdet, skal være mindst 5 x 5 cm store, og have en tykkelse på mindst 5,5 mm. Schlüter-DITRA overfører færdselsbelastninger, der virker på flisebelægningen, direkte til underlaget via bunden af de firkantede fordybninger, der er fyldt med tyndlagsmørtel. Dermed har de flisebelægninger, som er placeret på DITRA en tilsvarende høj modstandsdygtighed over for belastninger. I tilfælde af store trafikbelastninger (f.eks. i kommercielle områder) samt høje forventede punktbelastninger (f.eks. fra koncertflygeler, gaffeltruck, reolsystemer) skal fliserne have tilstrækkelig tykkelse og trykstabilitet til det pågældende anvendelsesområde. Anvisningerne og pladetykkelsen i henhold til ZDB-bulletinen "Keramiske gulvbelægninger med høj mekanisk bæreevne", der er gældende i Tyskland, skal overholdes.

I meget belastede områder skal fliserne indlejres over hele overfladen. Stødbelastning med hårde genstande bør undgås ved keramiske belægninger.

e) Adhæsionsevne

Schlüter-DITRA sørger for en god adhæsionsevne mellem flisebelægningen og underlaget ved at forankre vævet med fliselim på underlaget og ved mekanisk at forankre fliseklæber i de underskåret firkantede fordybninger. Schlüter-DITRA kan derfor anvendes på vægge og gulve. Ved vægbeklædning kan der om nødvendigt anbringes yderligere forankringsdyvler.


Schlüter®-Bemærk

Bemærk

Den i forbindelse med DITRA forarbejdede fliseklæber og belægningsmaterialet skal være egnet til det enkelte indsatsområde og opfylde de nødvendige krav. Udendørs skal disse materialer være vandtætte, frost- og vejrbestandige.

Ved lægning af fugtfølsomme belægningsmaterialer (f.eks. natursten eller kunstharpiksbundne fliser) og i tilfælde af bagudrettet fugt (f.eks. fra unge afretningslag) bør DITRA anvendes som membran. Ved installation af DITRA, f.eks. udendørs, kan det være nødvendigt at træffe særlige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. skygge mod direkte sollys.

Anvendelsen af hurtigt tørrende fliselim kan være fordelagtigt i forbindelse med bestemte arbejdsopgaver. Ved gangarealer, f.eks. til transport af materialer, skal der lægges gangbrædder på DITRA for at beskytte dem.

Henvisninger til udvidelsesfuger:

Schlüter-DITRA skal adskilles over eksisterende udvidelsesfuger. Hvis DITRA anvendes som tætning, skal stødfugerne dækkes med Schlüter-KERDI-FLEX.

Udvidelsesfugerne fra underlaget skal indarbejdes i flisebelægningen i henhold til de gældende forskrifter. Ellers skal store flisebelægningsområder over DITRA-måtten inddeles i henhold til de gældende regler for udvidelsesfuger i felter. I udendørs områder (balkoner og terrasser) bør feltstørrelser med en kantlængde på 3 m ikke overskrides.

Afhængigt af underbygningen kan det dog også være nødvendigt med mindre felter. Vi henviser til brugen af de forskellige profiltyper Schlüter-DILEX. Over adskillelsesfuger i bygninger skal, i henhold til de forventede bevægelser, tilsvarende profiler som Schlüter-DILEX-BT eller DILEX-KSBT arrangeres.

Ved belægningskanter, f.eks. til stigende komponenter eller vægtilslutninger, skal spændinger udelukkes. Kantfuger og tilslutningsfuger skal være i overensstemmelse med de gældende faglige regler og være tilstrækkeligt dimensioneret til at udelukke indeklemning. Vi henviser til brugen af de forskellige profiltyper fra Schlüter-DILEX-serien.


Schlüter®-Materiale

Materiale

Schlüter-DITRA er en polypropylen-film med underskårne, kvadratiske fordybninger i Easyfill-udførelse og Easycut-skæregitter. På bagsiden er der monteret et bærevæv. Tykkelsen målt over strukturen er ca. 3,5 mm. Polypropylen er ikke UV-stabilt på lang sigt, og derfor bør permanent, intensivt sollys undgås under opbevaring.

Materialeegenskaber og anvendelsesområder

Schlüter-DITRA er uforgængelig, strækbar. og skaber revnebroer. Desuden er det meget modstandsdygtigt over for virkningerne af vandige opløsninger, salte, syrer og alkalier, mange organiske opløsningsmidler, alkoholer og olier.

Under angivelse af den forventede koncentration, temperatur og indvirkningstid, så skal stabiliteten overfor specielle objektspecifikke krav testes særskilt. Vanddamp-diffusionstætheden er relativt høj. Materialet er fysiologisk uskadeligt.

Schlüter-DITRA anvendes i en lang række forskellige applikationer. Hvorvidt det er muligt at anvende måtten i forbindelse med kemiske eller mekaniske belastninger, skal undersøges i hvert enkelt tilfælde. I det efterfølgende findes kun generelle henvisninger.

På DITRA-monterede underlag kan systemet bevirke, at der opstår en vis hul lyd, når man man går på underlaget med hårde skosåler, eller når der bankes på underlaget med en hård genstand.


Schlüter®-Underlag

Underlag

Underlag, som DITRA skal udlægges på, skal principielt kontrolleres for deres egnethed i forhold til f.eks. jævnhed, bæreevne, renhed og kompatibilitet. Fjern de bestanddele af overfladen, som hæmmer vedhæftning. Inden installationen af DITRA skal der ske udligning af ujævnheder, eller en justering af højde og hældning.

Beton

Beton gennemgår med tiden en formændring via indskrumpning (svind). Ved beton og spændingsbeton kan der ydermere opstå spændinger via afbøjning. Ved at bruge DITRA absorberes de resulterende spændinger mellem betonen og fliserne (i gulv- og vægområderne), så fliserne kan lægges umiddelbart efter, at betonen har opnået tilstrækkelig stabilitet.

Cementafretningslag

I henhold til gældende regler skal cementafretningslag være mindst 28 dage gamle og have et fugtindhold på under 2 CM-%, før fliserne lægges. Især flydende afretningslag og opvarmede afretningslag har dog en tendens til at deformeres og revne senere, f.eks. på grund af belastninger og temperaturændringer.

Når du bruger DITRA, kan fliserne lægges på friske cementgulve, så snart de kan betrædes.

Ved eventuel senere optrædende revnedannelser og deformationer i afretningslaget, neutraliseres disse via DITRA, og overføres ikke til flisebelægningen.

Calciumsulfatafretningslag

ved et calciumsulfat-afretningslag (anhydrit-afretningslag) må der efter gældende forskrifter maksimalt være 0,5 CM-% restfugtighed. Ved anvendelse af DITRA kan der allerede ved en restfugtighed på under 2 CM-%, lægges en flisebelægning.

Om nødvendigt skal afretningslagets overflade behandles i henhold til faglige forskrifter samt til producentens specifikationer (slibes, grundes). DITRA kan limes med hydraulisk hærdende eller andre egnede fliselime. Pudslaget beskyttes gennem DITRA imod fugtintrængning på overfladen. Calciumsulfatafretningslag er følsomme over for fugt, så afretningslaget skal beskyttes mod yderligere indtrængen af fugt, f.eks. mod indtrængen af fugt bagfra.

Varme slidlag

Anvendelsen af DITRA kan også ske på varme afretningslag, i henhold til de førnævnte henvisninger (cement, calciumsulfat). Ved anvendelse af DITRA kan belægningskonstruktionen allerede opvarmes 7 dage efter færdiggørelsen. Begyndende ved 25 °C kan forløbstemperaturen derved dagligt øges med maks. 5 °C op til den ønskede brugstemperatur af maks. 40 °C. De luftkanaler, der dannes af DITRA, giver en hurtig og jævn varmefordeling under fliserne.

Henvisning:

Til gulvvarme henviser vi til vores Schlüter-BEKOTEC-THERM-system som keramisk klimagulv.

Schlüter-DITRA anbefales også til afkobling af gulvvarmesystemer, der er fremstillet af tynde elektriske varmemåtter. Schlüter-DITRA kan placeres enten under eller over varmemåtten. Den bedste afkoblingsfunktion opnås dog, når den lægges over varmemåtten.

Schlüter-DITRA-HEAT, en speciel afkoblingsmåtte til elektrisk gulv-/vægtemperaturstyring, er udviklet til at rumme systemrelaterede varmekabler. Se produktdatablad 6.4.

Tørt afretningslag

Efter en professionel installation i overensstemmelse med producentens anvisninger for de tørre afretningselementer kan det maksimale fliseformat vælges så stort som ønsket ved brug af DITRA.

Murværk / blandede underlag

Fuldt fuget murværk af teglsten, kalksandsten, cementbundne sten, gasbeton eller lignende er generelt velegnet som underlag for DITRA. Ujævnheder skal udjævnes på forhånd. Især i forbindelse med renoveringer, ombygninger og tilbygninger består underlaget ofte af forskellige materialer (blandet murværk), som har tendens til at danne revner i grænsefladerne på grund af forskellige deformationer. Med DITRA overføres de deraf følgende spændinger og revner ikke til flisebelægningen.

Gipspuds / gipsblokke

Gipsunderlag skal anses for at være tørre efter afprøvning i henhold til de anerkendte regler, og overfladen skal om nødvendigt forbehandles med en grunder. DITRA kan limes med hydraulisk hærdende eller andre egnede fliseklæber.

Altaner / terrasser

Schlüter-DITRA som afkoblingsmåtte neutraliserer de spændinger mellem underlaget og flisebelægningen, der opstår som følge af hyppige og kraftige temperaturskift på altaner. Desuden kan DITRA overtage funktionen som eneste tætning i kombination med flisebelægning på udkragede balkoner og terrasser i kontakt med jorden, som kun er udsat for fodgængertrafik (bemærk vejledningen om tætning). Underlaget (beton, afretningslag) skal have en tilstrækkelig hældning.

Hvis gamle belægninger har tilstrækkelig bæreevne og den nødvendige hældning, kan den eksisterende belægningsstruktur anvendes direkte som underlag i renoveringstilfælde. Ellers skal du fjerne alle løse eller utilstrækkeligt fastsiddende dele, inden du limer DITRA, og udjævne eventuelle manglende områder eller hældninger med egnet færdigblandet mørtel.

Ved belægninger med kantlængder ≥ 30 x 30 cm anbefales det at anvende Schlüter-DITRA-DRAIN (se også produktdatablad 6.2).

Tagterrasser

Tagterrasser over opholds- og brugsrum og andre rum samt overdækkede arealer skal først udformes som flade tage i overensstemmelse med de gældende faglige regler for tagkonstruktioner.

For termisk isolerede opholds- og brugsrum (samt rum med forventede temperaturforskelle til det fri) kræves der en dampspærre samt en øvre tætning som en standardkonform konstruktion. Hvis det er relevant, skal afvigende nationale standarder og/eller gældende bulletiner overholdes. Der skal installeres et afløbssystem (Schlüter-TROBA eller Schlüter-TROBA-PLUS) over den øverste tætning. Der lægges et afretningslag ovenpå som et lag til lastfordeling. DITRA limes på overfladen af afretningslaget som afkobling til fliserne og som fugtbeskyttelse for afretningslaget. Schlüter-DITRA som afkoblingsmåtte neutraliserer spændinger mellem underlaget og flisebelægningen, der opstår som følge af hyppige og kraftige temperaturskift på terrasser.

Til belægninger med kantlængder ≥ 30 x 30 cm anbefaler vi DITRA-DRAIN (se også produktdatablad 6.2).

Kunststofbelægninger og belægninger

Overfladerne skal altid være bærende og af en sådan beskaffenhed eller forbehandlet, at et egnet klæbemiddel hæfter på dem, hvori DITRA-bærevævet kan forankres. Forinden skal klæbemidlets forenelighed med underlaget og DITRA testes.

Spån- og kompressionsplader

Disse materialer er især udsat for formændringer på grund af påvirkning fra fugt (også stærkt svingende luftfugtighed). Derfor bør der anvendes spån- eller kompressionsplader, som er imprægneret imod fugt. Pladerne kan som udgangspunkt anvendes både som underlag ved indendørs vægge og gulve. Pladernes tykkelse skal vælges således, at de i forbindelse med en egnet bærekonstruktion er tilstrækkeligt formstabile. Fastgørelsen skal sikres gennem sammenskruning i tilsvarende korte afstande. Stødene skal fremstilles med not- og fjederforbindelse og skal være limet. Ved tilgrænsende byggekomponenter skal 10 mm afstand for kantfugerne overholdes. Schlüter-DITRA neutraliserer de spændinger, der optræder ved flisebelægningen, og forhindrer tilmed indtrængning af fugt.

Plankegulve

Ved tilstrækkeligt bæredygtige, sammenskruede trægulve med not- og fjerforbindelse er en direkte anbringelse af keramiske belægninger principielt muligt. Før lægning af DITRA skal træunderlaget have et afbalanceret fugtindhold. Her har det vist sig at være en fornuftig løsning at anvende et ekstra lag spånplader eller kompressionsplader. Forinden bør ujævne gulve udlignes via egnede udligningsforanstaltninger.

Støbeasfalt-afretningslag

Schlüter-DITRA gør det muligt at montere keramiske belægninger på bærende, standardkonforme, uopvarmede, uopvarmede støbeasfaltgulve indendørs. Overfladerne skal være slebet eller på anden måde være således, at den fliseklæber, der anvendes til limning af DITRA, hæfter tilstrækkeligt godt.


Schlüter®-Forarbejdning

Forarbejdning

 1. Underlaget skal være fri for bestanddele, som nedsætter klæbeevnen, og være fast og jævnt. Eventuelle udligningsforanstaltninger skal foretages inden lægning af DITRA.
 2. Valget af det klæbemiddel, der skal anvendes til DITRA, afhænger af underlagets type. Klæbemidlet skal hæfte på underlaget og fæstnes mekanisk i bærevævet på DITRA. Ved de fleste underlag kan der anvendes hydraulisk hærdende fliseklæber. Til dette formål er det fordelagtigt at tynde fliselimen op til en flydende konsistens. Det skal kontrolleres, om materialerne er forenelige med hinanden.
 3. Fliseklæber påføres på underlaget med en tandspartel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm, mørtelbehov ca. 1,5 kg/m²).
 4. DITRA-banerne, der forinden er skåret til, indlejres over hele overfladen sammen med bærevævet i det påførte klæbemiddel og presses straks ind i klæbemidlet ved hjælp af et pudsbræt eller en trykrulle, idet der arbejdes i én retning. Der skal tages hensyn til tørretiden. Det er tilrådeligt at justere DITRA nøjagtigt, når du lægger det ud, og at lægge det stramt ned med let træk.
  Easycut-skæregitteret reducerer måttens genskabelseskræfter kraftigt.
 5. For at lette behandlingen er det nyttigt med en hjælpende person. De enkelte måtter lægges ende mod ende.
  Bemærk: Hvis Schlüter-DITRA også anvendes som en tætning ud over afkobling, skal samlinger og forbindelser efterbehandles med de tilhørende systemkomponenter, se vejledningen for tætninger.
  Det samme gælder, når Schlüter-DITRA anvendes på friske underlag i forbindelse med misfarvningsfølsomme overfladebelægninger.
  For at undgå beskadigelse på det anbragte DITRA, eller for at undgå, at det løsner sig fra underlaget, anbefales at beskytte det mod mekaniske overbelastninger ved at lægge gangbrætter (først og fremmest i færdselszoner til materiale transport). Ligeledes kan det være nødvendigt med beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. i tilfælde af direkte sollys eller nedbør i det fri. Eventuel vandansamling i fordybningerne skal fjernes, inden der påføres fliseklæb.
 6. Umiddelbart efter limningen af DITRA-måtten kan fliserne lægges ved hjælp af fuldlimningsmetoden med en fliseklæber, der er tilpasset kravene til belægningen. Spartlens tanddybde skal være tilpasset efter fliseformatet. Den åbne udlægningstid for fliseklæber skal overholdes. Fliserne er stort set indlejret heri over hele overfladen. Især ved belægninger, der er udsat for store mekaniske belastninger og i udendørs områder, skal man være opmærksom på at sikre en fuld udlægning i overensstemmelse med de faglige forskrifter.
  Bemærk: De firkantede fordybninger kan fyldes med tandspartelens glatte side (fliseklæber ca. 2,0 kg/m2), og fliseklæber kan formes direkte med den passende tandafstand i ét arbejdstrin. Alternativt er det tilrådeligt, afhængigt af formatets størrelse eller stedets forhold, først at fylde fordybningerne med den fliselim, der anvendes til udlægningen. Når den spartlede overflade kan betrædes, kan du begynde at lægge fliserne med det samme. Bemærk venligst, at underlaget skal være støvfrit før montering; om nødvendigt skal overfladen støvsuges på forhånd eller grundes i tvivlstilfælde.
  Det skal kontrolleres, om materialerne er forenelige med hinanden. Ved anvendelse af belægningsmaterialer med en sidelængde ≥ 30 cm anbefaler vi en hurtigt hærdende fliselim med krystallinsk vandbinding til hurtig styrkeudvikling og tørring af fliseklæber.
 7. Ved bevægelsesfuger som feltbegrænsnings-, kant- og forbindelsesfuger skal de tilsvarende anvisninger i dette datablad og de sædvanlige faglige forskrifter overholdes.

Schlüter®-Tætning

Tætning

Ved omhyggelig forsegling af måttens samlinger og tilslutninger til installationsdele og opragende bygningsdele kan DITRA anvendes til at skabe en korrekt tætning i forbindelse med flisebelægningen. Schlüter-DITRA kan anvendes i overensstemmelse med tætningsstandarderne 18531-5 og 18534, der gælder i Tyskland. Vandpåvirkningsklasser: W0-I til W3-I. Desuden har DITRA et generelt byggetilsynscertifikat (abP).

På områder, hvor der skal arbejdes i overensstemmelse med abP (generelt byggetilsynscertifikat), må der kun anvendes systemtestet fliseklæber. Fliseklæber og de tilhørende testcertifikater kan fås på adressen i dette datablad. Til belastningsklasse B "Svømmebassiner" anbefaler vi vores Schlüter-KERDI vandtætningsmembran (se produktdatablad 8.1 Schlüter-KERDI).

Schlüter-DITRA beskytter det lagte underlag imod beskadigelse gennem indtrængende fugt og aggressive stoffer. Ved måttefuger spartles fugeområderne med Schlüter-KERDI-COLL-L tætningslim og limes over hele overfladen med min. 12,5 cm bred KERDI-KEBA.

Til forseglingen af gulv-/vægtilslutninger limes KERDI-KEBA ved gulvet på DITRA og ved vægområdet direkte på underlaget i tilsvarende bredde.

Overdækningen af tætningsbåndene skal være mindst 5 cm.

Også tilslutninger ved faststående monteringsdele som f.eks. dørelementer, vindueselementer og profiler til balkonkanter af metal, træ eller kunststof lader sig funktionsmæssigt fremstille med KERDI-KEBA. Hertil påføres først Schlüter-KERDI-FIX på monteringdelenes klæbeflader.

Restbredden klæbes på hele overfladen med KERDI-COLL-L på DITRA.

KERDI-FIX´s egnethed til det enkelte materiale hos monteringsdelene skal testes.

Ved tilstedeværende udvidelsesfuger eller adskillelsesfuger ved bygninger skal DITRA adskilles og overklæbes med KERDI-FLEX ved stødforbindelserne.

KERDI-FLEX skal ligeledes indsættes hos fleksible kant-ender. Alternativt kan man her også anvende KERDI-KEBA, når en tilsvarende løkke bliver lavet.

Bemærkning om afdræning af undergrunden:

Med Schlüter-KERDI-DRAIN og Schlüter-KERDI-LINE er der udviklet særlige drænsystemer til tilslutning til samlingstætninger. Schlüter-DITRA kan påføres hurtigt og sikkert ved hjælp af KERDI-manchetterne.


Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA

Video

 


Udlægning af fliser på industrigulve. Sikkert med Schlüter-DITRA
Rekord: 240 kvm gulvvarmesystem på 3,5 dag!
Schlüter®-DITRA


Schlüter®-DITRA

Hyppigste spørgsmål

Støbt varmegulv

Hvad gør man, når man skal opvarme støbte varmegulve?

Vis svar

Afkoblingsmåtterne Schlüter®-DITRA og Schlüter®-DITRA-DRAIN gør det muligt at udlægge måtterne og fliserne på det ikke opvarmede pudslag. Først syv dage efter afslutningen af belægningskonstruktionen bliver det opvarmet til den påkrævede brugstemperatur med 5°K pr. dag. Den ellers nødvendige opvarmning forstået som grænsefladekoordinering bortfalder. 

Ved gulvvarmesystemer henviser vi særligt til vores keramiske klimagulv Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

Tætningsbånd

Skal man forsyne Schlüter®-DITRA med tætningsbånd i ikke vådt belastede områder?

Vis svar

I ikke vådt belastede områder er dette tiltag ikke nødvendigt. En undtagelse kan være udlægningen af fugtfølsom natursten på nyligt udlagte underlag. Her anvendes der tætningsbånd på Schlüter®-DITRA for at forhindre, at fugt slår igennem fra pudslaget i naturstenen.

Ekspansionsfuger

Kan ekspansionsfuger fra underlaget bortledes med Schlüter®-DITRA eller Schlüter®-DITRA-DRAIN?

Vis svar

Nej, ekspansionsfuger fra underlaget skal altid overtages.

image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.