logo

Schlüter®-BEKOTEC-F

Anvendelse og funktion

Schlüter-BEKOTEC er den sikre belægningsteknologi og er et system med henblik på revnefrie, funktionelle og pålidelige svømmende gulve og varmeisoleringslag med belægninger af keramik, natursten og andre belægningsmaterialer. 

Dette system er baseret på den knoppede plade Schlüter-BEKOTEC-EN  23  F, som lægges direkte på et underlag med tilstrækkelig bæreevne, eller oven på gængse varmeisolerings- og/eller trinlydsisolering med tilstrækkelig bæreevne. Den geometriske udformning af den knoppede plade BEKOTEC-EN 23 F gør, at flydespartlen/slidlaget får en minimums-lagtykkelse på 31 mm mellem og 8 mm over knopperne. Afstanden mellem knopperne er placeret således, at de systemrelaterede varmeledninger, med en diameter på 14 mm, kan klemmes ind i et mønster på 75 mm for at oprette et pudslag.

Gulvvarmen er nem at regulere, og kan bruges optimalt med lave fremløbstemperaturer, da det kun er en relativt lille pudsmasse (med et 8 mm dæklag ca. 57 kg/m2 ≙ 28,5 l /m2), der skal opvarmes eller afkøles.

Det svind, der forekommer, når pudslaget hærder, opløses modulært i knoppe-mønsteret. Spændinger som følge af den deformation, som svindet forårsager, kan således ikke virke på hele fladen. Det er derfor ikke nødvendigt med skin- og bevægelsesfuger. Når cementpudsen kan betrædes, klæbes afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA (også: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) på (calciumsulfatpudslag ≤ 2 CM-%). Der lægges keramikfliser eller naturstenplader direkte på med egnet fliselim. Bevægelsesfuger i belægningslaget skal fremstilles med Schlüter-DILEX i de påkrævede afstande.

Revnefaste belægningsmaterialer såsom parket eller gulvtæppe lægges direkte på flydespartlen/slidlaget, når den belægningsspecifikke restfugtighed er nået.


Schlüter®-BEKOTEC-F

Forarbejdning

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F lægges på et jævnt underlag med tilstrækkelig bæreevne. Større ujævnheder skal udjævnes på forhånd ved hjælp af spartel eller egnede bundne fyldninger. Om nødvendigt skal der lægges yderligere egnede isoleringer på underlaget, under overholdelse af lyddæmpnings- og/eller varmeisoleringskravene. Hvis der er lagt kabler eller rør på det bærende underlag, skal trinlydsdæmpningen i henhold til DIN 18560-2 placeres oven på udligningslaget, gennemgående over hele arealet. I forbindelse med valget af en egnet isolering skal der tages hensyn til den maksimale kompressibilitet CP3 (≤ 3 mm). Såfremt byggehøjderne ikke er tilstrækkelige til, at der kan udføres en trinlydsdæmpning i polystyren eller mineralfiber, kan der ved hjælp af Schlüter-BEKOTEC-BTS opnås en betydelig trinlydsdæmpning ved en tykkelse på bare 5 mm.
 2. Belægningskanterne på lodrette vægge eller monteringer skal afsluttes med det 8 mm tykke kantbånd Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF. Den selvklæbende foliefod, som er integreret i kantbåndet, er på over- og undersiden forsynet med tape til fastgørelse. Ved hjælp af tapen på underlaget, henholdsvis det øverste isoleringslag og klæbefodens forspænding, presses kantbåndet ind mod væggen. Når den knoppede BEKOTEC-plade anbringes oven på klæbefoden, opstår der en sammenføjning, som fastgør pladen på underlaget, og som forhindrer, at der slipper selvnivellerende gulvmasse ud under forarbejdningen.
 3. De knoppede plader BEKOTEC-EN 23 F skal tilskæres helt nøjagtigt ved kanterne. BEKOTEC-pladerne sættes sammen ved, at de trykkes ind i hinanden, mens de overlapper hinanden med en række nopper. Med henblik på forenkling af rørføringen kan der i døråbnings- og fordelerområdet anvendes den glatte udligningsplade Schlüter-BEKOTEC-ENFG, som lægges under de knoppede plader og fastgøres med dobbeltklæbende tape. Den selvklæbende rørklemliste Schlüter - BEKOTEC- BT-ZRKL giver mulighed for en nøjagtig rørføring i dette område. Om nødvendigt skal pladerne fastgøres på underlaget. Dette kan være nødvendigt, hvis rørenes tilbagestillingskræfter er relativt høje (f.eks. ved mindre rum med en snæver rørradius). De kan fastgøres med den dobbeltklæbende tape Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66.
 4. Med henblik på fremstilling af Schlüter-BEKOTEC-THERM-gulvvarmen kan de systemtilhørende varmerør, med en diameter på 14 mm, klemmes ind mellem de underskårne nopper. Rørafstandene vælges i overensstemmelse med den påkrævede varmeeffekt ved hjælp af Schlüter-BEKOTEC-varmeeffektdiagrammerne.
 5. Efterhånden som flydespartlen/slidlaget anbringes, tilføjes der frisk cementpuds af styrkeklasse CT-C25-F4, maks. F5 eller calciumsulfatpuds CA-C25-F4, maks. F5 med en minimumsoverdækning af pudslaget på 8 mm (0-4 mm granulat anbefales) ind i den noprede plade. Med henblik på højdeudligning kan lagtykkelsen øges til maks. 25 mm over nopperne. Der kan også anvendes egnede selvnivellerende CAF/CTF-gulvmasser med en tilsvarende specifikation. Der skal her tages hensyn til, hvilke systemer, der er tilladt til denne anvendelse. Bemærk: Afvigende gulvmasseegenskaber skal i hvert enkelt tilfælde aftales på forhånd med vores salgsafdeling. Hvis det skal forhindres, at trinlyden overføres mellem to rum, skal pudslaget på dette sted adskilles ved hjælp af ekspansionsfugeprofilen Schlüter-DILEX-DFP.
 6. Umiddelbart efter opnåelsen af en startstyrke, som tillader, at cementpudslaget kan betrædes, kan afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA (også: Schlüter-DITRA-DRAIN  4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) pålimes under overholdelse af forarbejdningsanvisningerne i produktdataark 6.1 (også: 6.2 eller 6.4). Calciumsulfatpudslag kan belægges med afkoblingsmåtten, så snart der opnås en restfugtighed på ≤ 2 CM-%.
 7. På oversiden af afkoblingsmåtten kan der umiddelbart derefter udlægges en keramisk eller naturstensbelægning med fliselim. Belægningen skal oven over afkoblingsmåtten opdeles i felter ved hjælp af bevægelsesfuger i henhold til gældende regler. Til fremstilling af bevægelsesfugerne anvendes bevægelsesfugeprofilerne Schlüter-DILEX-BWB, -BWS, -KS eller -AKWS (se produktinformation 4.6 - 4.8 og 4.18).
 8. Hjørnebevægelsesprofilen Schlüter-DILEX-EK hhv. -RF skal indbygges som en fleksibel kantfuge i området omkring gulv-/vægovergangen (se produktinformation 4.14). Den overskydende del af kantbåndet Schlüter-BEKOTEC-BRS skal skæres af inden.
 9. Ved brug af Schlüter-BEKOTEC-THERM-keramikklimagulvet som gulvvarme kan den færdige belægningskonstruktion allerede opvarmes efter 7 dage. Begyndende ved 25 °C kan forløbstemperaturen dagligt øges med maks. 5 °C op til den ønskede brugstemperatur.
 10. Belægningsmaterialer, der ikke risikerer at revne (f.eks. parket, gulvtæppe eller plastbelægninger), påføres direkte på BEKOTEC-flydespartlen/slidlaget uden afkoblingsmåtte. Pudslagets højde skal da tilpasses de pågældende materialetykkelser. 

Bemærk: Ud over de enkelte retningslinjer for forarbejdning skal pudslagets tilladte restfugtigheder for det valgte belægningsmateriale overholdes. For detaljerede forarbejdningsanvisninger i forbindelse med ikke-keramiske overfladebelægninger henvises til den tekniske manual for Schlüter-BEKOTEC-THERM, eller kontakt vores applikationsteknologiske salgsafdeling.
 


Schlüter®-BEKOTEC-F

Materiale

Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F er fremstillet af en trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie, og er velegnet i forbindelse med brug af konventionelle flydespartlen/slidlaget på cement- eller calciumsulfatbasis, samt ved selvnivellerende gulvmasse.


Schlüter®-BEKOTEC-F

Oplysninger

Schlüter-BEKOTEC-EN 23 F, -ENFG, -BRS og -BTS er råd resistente og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Før og under påføring af flydespartlen/slidlaget skal den knopede plade eventuelt beskyttes mod beskadigelser som følge af mekaniske påvirkninger, ved hjælp af egnede foranstaltninger, såsom udlægning af gangbrædder.


Schlüter®-BEKOTEC-EN F


1 plade (1,08 m²) = mindste leveringsenhed

INFO:
Det er muligt at integrere en varme- og trinlydsisolering i system BEKOTEC-EN-F. Mulige
udførelser i den forbindelse findes i vores tekniske manual.
Kantbånd:
Der skal anvendes kantbånd BRS 808 KSF
til den noprede plade EN 23 F til cementgulv. 

Schlüter-BEKOTEC-EN23F


Schlüter-BEKOTEC-ENFG


Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 / -EN 1520 PF

Fordele ved Schlüter®-BEKOTEC-systemet

 • Kvalitetsgaranti:
  Ved overholdelse af monteringsinstruktionerne og bestemmelsesmæssig anvendelse af belægningen tilbyder Schlüter-Systems en aftale om en 5-årig garantiperiode for belægningskonstruktionens brugsegnethed og intakthed.
 • Revnefast belægning:
  BEKOTEC-systemet er konstrueret således, at flydespartlen/slidlagets tvangsspændinger opløses modulært i knoppepladens mønster. Det er ikke nødvendigt at montere armering.
 • Deformationsfri konstruktion:
  Belægningskonstruktionen, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, er i brugstilstanden fri for egenspændinger, således at det nærmest er udelukket, at der kan opstå deformationer i fladen. Dette gælder især for temperaturbelastninger, såsom ved varmeisoleringslag
 • Flydespartel/Slidlag uden fuger:
  Ekspansionsfuger i flydespartel/slidlag kan undværes, eftersom flydespartel/slidlag i BEKOTEC-systemet mindsker de tvangsspændinger, der opstår, jævnt over hele fladen.
 • Bevægelsesfuger i fugemønsteret på flise- eller pladebelægningen:
  I forbindelse med BEKOTEC-systemet, kan fremstillingen af bevægelsesfugerne, i forbindelse med lægningen af flise- eller pladebelægningen på det valgte fugemønster i belægningen, tilpasses, da der ikke skal overtages nogen skillefuger fra pudslaget i overbelægningen. Det er blot de generelle regler for opmåling af belægningsfelter, der skal overholdes.
 • Kort byggetid:
  Et flydespartlen/slidlagetsgulv, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, kan ved hjælp af afkoblingsmåtten belægges med keramik, natur- eller kunststen umiddelbart efter, at gulvet kan betrædes. Ved indbygning af gulvvarme kan gulvet allerede opvarmes 7 dage efter, at belægningen er færdiggjort.
 • Lav konstruktionshøjde:
  Ved udførelse af BEKOTEC-systemet reduceres byggehøjden iht. DIN 18 560-2 med op til 37 mm i forhold til et varmeisoleringslag.
 • Minimalt materialeforbrug:
  Ved et 8 mm pudslag er det kun nødvendigt med ca. 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m² pudsmasse. En fordel, der viser sig i de statistiske beregninger.
 • Gulvvarme med kort reaktionstid:En belægningskonstruktion, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, reagerer hurtigere på temperaturforandringer, sammenlignet med gængse varmeisoleringslag, eftersom den masse, som skal nedkøles eller opvarmes, er betydeligt mindre. Gulvvarmen kan derfor anvendes ved lave temperaturer med henblik på energibesparelse.

Schlüter®-BEKOTEC-F

Tekniske data

 1. Noppestørrelse: små knopper på ca. 20 mm store knopper på ca. 65 mm Udlægningsafstand: 75 mm Systemtilhørende varmerør: ø 14 mm knopperne har en underskæring, således at varmerør holdes sikkert uden rørholdere.
 2. Sammensætning: De knopede plader sættes sammen ved, at de overlappes med en knopperække og sættes ind i hinanden.
 3. Nytteareal: 1,2 x 0,9 m = 1,08 m2 Pladehøjde: 23 mm
 4. Emballage: 10 stk./kasse = 10,8 m2 Kassens størrelse er ca. 1355 x 1020 x 195 mm.
   

Schlüter®-BEKOTEC-EN F

Supplerende systemprodukter

 • Udligningsplade
  Udligningspladen Schlüter-BEKOTEC-EN FG anvendes i døråbnings- og varmekredsfordelerområdet for at forenkle tilslutning og minimere spild ved tilskæring på disse steder. Den består af et glat polystyren-foliemateriale og klæbes på under de noprede plader ved hjælp af den medleverede dobbeltklæbende tape med henblik på sammenføjning.

  Mål: 1275 x 975 mm
  Tykkelse: 1,2 mm
   
 • Rørklemliste
  Schlüter-BEKOTEC-ZRKL er en rørklemliste beregnet til at føre rørene sikkert i fugeområdet. Klemlisterne er selvklæbende, så de kan fastgøres permanent.

  Længde: 20 cm, rørholdere: 4 stk.
   
 • Dobbeltklæbende tape
  Schlüter-BEKOTEC-BTZ-DK66 er en dobbeltklæbende tape til fastgørelse af de noprede plader på udligningspladen og om nødvendigt på underlaget.

  Rulle: 66 m, højde: 30 mm, tykkelse: 1 mm
   
 • Kantbånd
  Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF er et kantbånd af polyetylen-celleplast med lukkede celler, forsynet med en klæbefod,, som på over- og undersiden er forsynet med tape til fastgørelse. Ved at klæbe den på underlaget og støttefodens forspænding, trykkes kantbåndet ind mod væggen. Når den noprede BEKOTEC-plade anbringes oven på klæbefoden, opstår der en sammenføjning, som fastgør pladen på underlaget, og som forhindrer, at der slipper selvnivellerende gulvmasse ind under forarbejdningen.

  Rulle: 25 m, højde: 8 cm, tykkelse: 8 mm
   
 • Trinlydsdæmpning
  Schlüter-BEKOTEC-BTS er en 5 mm tyk trinlydsdæmpning af polyethylenskum med lukkede celler til at placere under BEKOTEC-EN 23 F. Ved at anvende BEKOTEC-BTS opnås en betydelig forbedring af trinlydsdæmpningen. Den kan anvendes, når den nødvendige højde til placering af et tilstrækkeligt tykt lag trinlydsdæmpning af polystyren eller mineraluld ikke er til stede.

  Rulle: 50 m, bredde: 1,0 m, tykkelse: 5 mm
   
 • Ekspansionsfugeprofil
  Schlüter-DILEX-DFP er en ekspansionsfugeprofil til montering i dørområder for at undgå akustiske broer. Beklædningen på begge sider og den selvklæbende tape gør det muligt at lægge den lige.

  Længde: 1,00 m, højde: 60/80/100 mm, tykkelse: 10 mm
  Længde: 2,50 m, højde: 100 mm, tykkelse: 10 mm

Schlüter®-BEKOTEC-EN F


image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.  


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Få mere viden om keramik-klimagulve.