logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Anvendelse og funktion

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS er den sikre belægningsteknologi, i form af et system til revnefrie og funktionelt pålidelige svømmende gulve og varmeisoleringslag, med belægninger af keramik, natursten og andre belægningsmaterialer. 

Dette system lægges svømmende, men direkte, på bærende underlag, såsom beton og eksisterende afretningslag eller træloftkonstruktioner. Med henblik på opvarmning skal underlaget kontrolleres for egnethed (ekspansionsfuger, kantbånd osv.). Systemet er baseret på den knoppede monteringsplade BEKOTEC-EN  18 FTS med integreret 5 mm trinlydsdæmpning, der ligger direkte på det bærende underlag. Med hensyn til systemet er der fastlagt en stødisolering på 25 dB i henhold til DIN EN ISO 717-2. Den faktiske forbedring af den pågældende konstruktion afhænger af de lokale forhold (konstruktionsstruktur), og kan afvige fra denne værdi. Derfor kan de fastsatte testværdier som udgangspunkt ikke overføres på den pågældende byggeplads. Sikre værdier kan kun bestemmes ved direkte måling på stedet, under hensyntagen til den faktiske konstruktion. Den geometriske udformning af den knoppede plade BEKOTEC-EN 18 FTS gør, at  får en flydespartel/slidlag nimumslagtykkelse på 25 mm mellem og 8 mm over knopperne. Knopperne er anbragt i en sådan afstand, at de systemrelaterede varmeledninger med en diameter på 12 mm kan klemmes ind i et mønster på 50 mm, med henblik på udarbejdelse af et varmeisoleringslag.

Gulvvarmen er nem at regulere, og med en energibesparende lav fremløbstemperatur, da det kun er en relativt lille lag flydespartel/slidlag (med et 8 mm dæklag ca. 52 kg/m² ≙ 26 l /m²), der skal opvarmes eller afkøles.

Det svind, der forekommer, når pudslaget hærder, opløses modulært i knoppemønsteret. Spændinger som følge af den deformation, som svindet forårsager, kan således ikke virke på hele fladen. Det er derfor ikke nødvendigt med  bevægelsesfuger. Når cementpudsen kan betrædes, klæbes afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA (også: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) på (calciumsulfatpudslag ≤ 2 CM-%). Derefter lægges keramikfliser eller naturstenplader direkte på med fliselim. Bevægelsesfuger i belægningslaget skal fremstilles med Schlüter-DILEX i de krævede afstande.

Revnefaste belægningsmaterialer, såsom parket eller gulvtæppe, lægges direkte på flydespartel/slidlag, når den belægningsspecifikke restfugtighed er nået.

Yderligere oplysninger kan findes i vores tekniske manual.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Forarbejdning

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS lægges på et jævnt underlag med tilstrækkelig bæreevne. Ujævnheder skal udjævnes på forhånd. 
 2. Belægningskanterne på lodrette vægge eller monteringer skal afsluttes med det 8 mm tykke kantbånd Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF. Den selvklæbende foliefod, som er integreret i kantbåndet, er på over og undersiden forsynet med tape til fastgørelse. Kantbåndet trykkes ind mod væggen ved at klæbe det på underlaget, samt vha. støttefodens forspænding. Når den knoppede plade BEKOTEC anbringes oven på klæbefoden, opstår der en sammenføjning, som fastgør pladen på underlaget, og som forhindrer, at der slipper selvnivellerende flydespartel ud under forarbejdningen.
 3. For at forhindre akustiske broer, skal de knoppede plader BEKOTEC-EN 18 FTS tilskæres helt nøjagtigt ved kanterne. De knoppede plader sættes på ved at anbringe dem i de konusformede knopper ved kanten (se foto). Med henblik på forenkling af rørføringen kan der i døråbnings- og fordelerområdet anvendes den glatte udligningsplade Schlüter-BEKOTEC-ENFGTS, som lægges under de knoppede plader og fastgøres med dobbeltklæbende tape. Her skal den knoppede plades trinlydsdæmpning evt. fjernes i overgangsområderne, så den passer nøjagtigt. Den selvklæbende rørklemliste Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 giver mulighed for en nøjagtig rørføring i dette område. 
 4. Med henblik på fremstilling af BEKOTEC-THERM-gulvvarmen klemmes de systemegne varmerør med en diameter på 12 mm ind mellem de underskårne knopper. Rørafstandene vælges i overensstemmelse med den påkrævede varmeeffekt ved hjælp af BEKOTEC-varmeeffektdiagrammerne.
 5. Efterhånden, som flydespartlen/slidlaget anbringes, tilføjes der frisk cementpuds af styrkeklasse CT-C25-F4, maks. F5 eller calciumsulfatpuds CA-C25-F4, maks. F5 med en minimumsoverdækning af  på 8 mm flydespartlen/slidlaget (0-4 mm granulat anbefales) ind i den noprede plade. Med henblik på højdeudligning kan lagtykkelsen øges til maks. 20 mm over knopperne. Der kan også anvendes egnede selvnivellerende CAF/CTF-flydespartel med en tilsvarende specifikation. Der skal her tages hensyn til, hvilke systemer,der er tilladt til denne anvendelse. Bemærk: Afvigende gulvmasseegenskaber skal i hvert enkelt tilfælde aftales på forhånd med vores salgsafdeling. Hvis det skal forhindres, at trinlyden overføres mellem to rum, skal pudslaget på dette sted adskilles ved hjælp af ekspansionsfugeprofilen Schlüter-DILEX-DFP.
 6. Umiddelbart efter opnåelsen af en startstyrke, som tillader, at flydespartlen/slidlaget kan betrædes, kan afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA (også: Schlüter-DITRA-DRAIN  4 eller Schlüter-DITRA-HEAT) pålimes under overholdelse af forarbejdningsanvisningerne i produktdataark 6.1 (også: 6.2 eller 6.4). Calciumsulfatpudslag kan belægges med afkoblingsmåtten, så snart der opnås en restfugtighed på ≤ 2 CM-%.
 7. På oversiden af afkoblingsmåtten kan der umiddelbart derefter udlægges en keramisk eller naturstensbelægning med fuldklæbende fliselim. Belægningen skal oven over afkoblingsmåtten opdeles i felter ved hjælp af bevægelsesfuger i henhold til gældende regler. Til fremstilling af bevægelsesfugerne anvendes profilerne Schlüter-DILEX-BWB, -BWS, -KS eller -AKWS (se produktdataark 4.6 - 4.8 og 4.18).
 8. Hjørnebevægelsesprofilen Schlüter-DILEX-EK hhv. -RF skal indbygges som en fleksibel kantfuge i området omkring gulv-/vægovergangen (se produktdataark 4.14). Den overskydende del af kantbåndet BEKOTEC-BRS 808 KSF skal skæres af inden.
 9. Ved brug af BEKOTEC-THERM-keramikklimagulvet som gulvvarme kan den færdige belægningskonstruktion allerede opvarmes efter 7 dage. Begyndende ved 25 °C kan forløbstemperaturen dagligt øges med maks. 5 °C op til den ønskede brugstemperatur.
 10. Belægningsmaterialer, der ikke risikerer at revne (f.eks. parket, gulvtæppe eller plastbelægninger), påføres direkte på BEKOTEC-pudslaget uden afkoblingsmåtte. Pudslagets højde skal da tilpasses de pågældende materialetykkelser. 

Bemærk: Ud over de enkelte retningslinjer for forarbejdning skal flydespartlen/slidlaget tilladte restfugtigheder for det valgte belægningsmateriale overholdes. For detaljerede forarbejdningsanvisninger i forbindelse med ikke-keramiske overfladebelægninger henvises til den tekniske manual for Schlüter-BEKOTEC-THERM, eller kontakt vores applikationsteknologiske salgsafdeling.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Materiale

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS med 5 mm trinlydsdæmpning er fremstillet af trykstabil polystyren-dybtrækningsfolie. Trinlydsvævet består af en særlig vævsblanding. Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS er velegnet i forbindelse med brug af konventionelle flydespartlen/slidlag på cement- eller calciumsulfatbasis, samt ved selvnivellerende gulvmasse.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Oplysninger

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS, -ENFG og -BRS er råd resistente og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Før og under påføring af flydespartlen/slidlaget skal den knoppede plade eventuelt beskyttes mod beskadigelser som følge af mekaniske påvirkninger, ved hjælp af egnede foranstaltninger, såsom udlægning af gangbrædder.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Producten


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

1 plade (1,12 m²) = mindste leveringsenhed

Trinlydsforbedring:
For monteringspladen EN 18 FTS er der iht. DIN EN ISO 10140-1 blevet registreret en trinlydsforbedring på op til 25 dB.
Kantbånd:
Der skal anvendes kantbånd BRS 808 KSF til den noprede plade EN 18 KSF til cementgulv. 


Udligningspladen Schlüter-BEKOTEC-ENFGTS anvendes før fordeler-units for at forenkle montering af varmerør i fordelerskabet. Med den medfølgende dobbeltklæbende tape (6 m) er det muligt at fastgøre polystyrol-pladen på den noprede plade. For at varmerørene forbliver sikkert i systemet, er den samme trinlydsisolering anbragt under udligningspladen som ved EN 18 FTS.

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

Nytteareal: 140 x 80 cm = 1,12 m²

Inkluderet i sættet:
1 udligningsplade
6 m dobbeltklæbende tape


BEKOTEC-EN 18 FTS

Fordele ved Schlüter®-BEKOTEC-systemet

 • Kvalitetsgaranti: 

Ved overholdelse af monteringsinstruktionerne og bestemmelsesmæssig anvendelse af belægningen tilbyder Schlüter-Systems en aftale om en 5-årig garantiperiode for belægningskonstruktionens brugsegnethed og intakthed.

 • Revnefast belægning: 

BEKOTEC-systemet er konstrueret således, at pudslagets tvangsspændinger opløses modulært i noppepladens mønster. Det er ikke nødvendigt at montere armering.

 • Deformationsfri konstruktion: 

Belægningskonstruktionen, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, er i brugstilstanden fri for egenspændinger, således at det nærmest er udelukket, at der kan opstå deformationer i fladen. Dette gælder især for temperaturbelastninger såsom ved varmeisoleringslag.

 • Pudslag uden fuger: 

Ekspansionsfuger i pudslaget kan undværes, idet pudslaget i BEKOTEC-systemet jævnt mindsker de tvangsspændinger, der opstår, over hele fladen.

 • Bevægelsesfuger i fugemønsteret på flise- eller pladebelægningen: 

I forbindelse med BEKOTEC-systemet kan fremstillingen af bevægelsesfugerne i forbindelse med lægningen af flise- eller pladebelægningen på det valgte fugemønster i belægningen tilpasses, da der ikke skal overtages nogen skillefuger fra pudslaget i overbelægningen. Det er blot de generelle regler for opmåling af belægningsfelter, der skal overholdes.

 • Kort byggetid:

Et cementgulv, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, kan ved hjælp af afkoblingsmåtten belægges med keramik, natur- eller kunststen umiddelbart efter, at gulvet kan betrædes. Ved indbygning af gulvvarme kan gulvet allerede opvarmes 7 dage efter, at belægningen er færdiggjort.

 • Minimalt materialeforbrug: 

Ved et 8 mm pudslag er det kun nødvendigt med ca. 52 kg/m² ≙ 26 l /m² pudsmasse. En fordel, der viser sig i de statistiske beregninger.

 • Gulvvarme med kort reaktionstid: 

En belægningskonstruktion, som er fremstillet efter BEKOTEC-systemet, reagerer hurtigere på temperaturforandringer sammenlignet med gængse varmeisoleringslag, eftersom den masse, som skal nedkøles eller opvarmes, alt efter udførelsen er betydeligt mindre. Gulvvarmen kan derfor anvendes ved lave temperaturer med henblik på strømbesparelse.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Tekniske data

 1. Noppestørrelse: ca. 40 mm
  Udlægningsafstand: 
  50, 100, 150 mm ...
  Systemegne varmerør: ø 12 mm
  Knopperne har en underskæring, således at varmerør holdes sikkert uden rørholdere.
 2. Sammensætning: 
  De knoppede plader sættes sammen ved, at de overlappes med en knoppe-række og sættes ind i hinanden.
 3. Nytteareal: 1,4 x 0,8 m = 1,12 m²
  Pladehøjde: 23 mm  (inkl. 5 mm trinlyd)
 4. Emballage: 10 stk./kasse = 11,2 m²
  Kassens størrelse er ca. 
  1500 x 855 x 185 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS


image
Kontaktpersoner i Danmark

Vi hjælper dig gerne videre!

Kontakt

Carsten Eulée
Jylland & Fyn
Tlf.: +45 4024 8135 
carsten_eulee@schlueter.de

Kontakt

Bent Holm
Sjælland & København
Tlf.: +45 4024 8175
bent_holm@schlueter.de

image
Skriv til os!

Har du et spørgsmål eller forslag?

Vigtige ekstrainformationer

om vores produkter og produktvarianter finder du her:

Forklaring "Varianter"

Til en ensartet og overskuelig udformning af tabellerne anvender vi følgende symboler og forkortelser:

image image image image

= også med en længde på 3 m

= Easycut

= Easyfill

= Specialudstansning (radiusudstansning) kan leveres

 

Mål: 
H = højde
L = længde
B = bredde


Emballagebetegnelser:
PL = Euro-palleemballage
KV = kasseemballage
BV = bundtemballage (alle profiler er pakket i et bundt med 10 stk., hvis ikke udtrykkeligt anført anderledes.)
P = pakkeemballage
R = rulle
St. = stk.  


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Få mere viden om keramik-klimagulve.